Sayfalar

27 Temmuz 2010 Salı

İHTİYATİ HACİZ VE İZALEİ ŞUYU DAVA DİLEKÇESİ

İSKENDERUN( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE


İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN
(ALACAKLI)

VEKİLİ


BORÇLU :


KONU : Muaccel ( 00.000.000 ) Tl. alacağımızı teminen ihtiyati
haciz talebimizdir.

AÇIKLAMA

1- Borçlu müvekkilime olan borcundan dolayı, ................tarihli, ......................tl’li, ..................... şubesine ait ..............seri no.lu bir adet çeki keşide ederek vermiştir. .
Borçluya karşı Fatih 2. İcra Müdürlüğünün ............... esas sayılı icra takibinde ödeme emri bila tebliğ iade olmuştur. Borçlunun haricen yaptığımız araştırmada izini kaybetme niyetinde olduğu anlaşılmıştır.
2- İşbu çek süresinde ödenmemiştir.
3- Alacağımız hiçbir teminata bağlı bulunmadığı gibi, borç da vadesi dolduğu halde bu güne kadar ödenmemiştir.
4- Borçlu hakkında takibe başlayacağımızdan ve icra takibinden haberdar olduğu taktirde mallarını
kaçırmasından endişe ettiğimizden, buna mani olmak için Mahkemenizden borçlunun menkul ve
gayrımenkul mallarıyla 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının İHTİYATEN HACZİNE karar verilmesini istemek mecburiyetinde kaldık.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. 257. Mad. ve sair mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER : İbraz ettiğimiz 1 adet çek.


NETİCE-İ TALEP : Yukarıdaki kısaca arzedilen sebeplerle talebimizin kabulü ile

a) Borçlunun menkul ve gayrımenkul malları ve 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine,
b) Muhakeme masraflarıyla ücreti vekaletin borçluya tahmiline karar verilmesini takdirlerine bilvekale
arz ve talep ederim. .............. / /

ALACAKLI VEKİLİ--------------------------------------------------------------------------------

İSKENDERUN SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NEDAVACI : ……………………………………..
VEKİLİ : Av. ………………………………..

DAVALI(LAR) : 1- ……………………………………
2- ……………………………………
3- ……………………………………DAVA : Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Erzurum Merkez ilçesi …….. mevkii, 99 Ada 997, 998 ve 999 parsellerde kayıtlı taşınmazlarda davacı müvekkil ile birlikte davalılar hissedardırlar.

Taşınmazların paylaşımı ve kullanılması konusunda taraflar arasında bugüne dek bir anlaşma sağlanamamıştır.

Bu nedenle taraflar arasındaki ortaklığın, taşınmazların satışı yoluyla giderilmesi amacıyla mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.


DELİLLER : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi, yemin, tanık.


TALEP : 1- Davamızın kabulü ile, taraflar arasında hisseli bulunan ve ada parsel numaralarını verdiğimiz taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine,

2- Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.09/10/2008Davacı Vekili
Av. ……. …………..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder